Direct naar de inhoud.

Stadskanaal in conflict met provincie Drenthe over gebiedsfonds windpark Drentse Monden

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Het meningsverschil tussen de gemeente Stadskanaal en de provincie Drenthe over het gebiedsfonds rond windpark Drentse Monden en Oostermoer ettert nog altijd door. Door de huidige opstelling van de provincie Drenthe staan zo’n zeshonderd inwoners in Stadskanaal buitenspel als het gaat om compensatie voor direct omwonenden van het windpark.

Het conflict richt zich vooral op de bijdrage van de 2,1 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor direct omwonenden. De provincie Drenthe noemt de provinciegrens als obstakel om ook aan inwoners van Stadskanaal tegemoet te komen.

‘Inwoners ervaren provinciegrens niet’

‘Maar in de belevingswereld van onze inwoners bestaat een dergelijke harde grens niet’, schrijft burgemeester Klaas Sloots aan de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra. ‘De impact van de windmolens is voor alle inwoners van het gebied voelbaar en vergelijkbaar.’

Stadskanaal begrijpt dat de vergoeding die de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze beschikbaar hebben gesteld bedoeld is voor inwoners van deze gemeenten.

‘Dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen voor het hele gebied bestemd zijn.’

Klaas Sloots – burgemeester Stadskanaal

‘De bijdrage van het Rijk aan de gebiedsfondsen vinden wij een ander verhaal’, schrijft burgemeester Sloots namens het college aan de Drentse gedeputeerde Stelpstra (ChristenUnie).

Ministerie geeft Stadskanaal gelijk

Sloots schrijft: ‘In de brief van het ministerie wordt het doel van de bijdrage van 2,1 miljoen duidelijk omschreven. Voor ons college is dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor het hele gebied bestemd zijn. Daarmee ook voor omwonenden van het windpark in onze gemeente. Na contact te hebben gehad met het ministerie van Economische Zaken voelen wij ons gesterkt in ons standpunt.’

Stadskanaal heeft met de provincie Drenthe eerder gesprekken gevoerd over de verdeling van de Rijksbijdrage van 2,1 miljoen euro en Drenthe ging toen nog niet overstag. De gemeente vraagt Drenthe opnieuw om de 617 woningeigenaren die binnen een straal van 1000 meter van windpark Drentse Monden wonen, kans te laten maken op een bijdrage uit deze pot.

‘Wij vragen u te kiezen voor een verdeling die recht doet aan de realiteit van de bewoners van het gebied.’

Klaas Sloots

‘Wij vragen u daarom om te kiezen voor een verdeling van de Rijksbijdrage die recht doet aan de realiteit van de bewoners van het gebied. Opdat bewoners die overlast ervaren van de windmolens gebruik kunnen maken van compensatiemiddelen voor leefbaarheid en duurzaamheid.’

Langlopend conflict

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Stadskanaal en Drenthe botsten over dit onderwerp. In de zomer van 2019 werd bekend dat beide partijen al eerder onenigheid hadden over het gebiedsfonds.

Dat geldt overigens niet voor de pot met geld die door de initiatiefnemers van Windpark Drentse Monden en Oostermoer beschikbaar is gesteld. In de bewonersadviesgroep die vergaderde over de bestemming van dat geld, de komende vijftien jaar 50 cent per megawattuur opgewekte stroom, zaten ook inwoners uit de gemeente Stadskanaal die konden meebeslissen over dit deel van het geld.

Reactie provincie Drenthe

De provincie Drenthe zegt in gesprek te willen gaan met Stadskanaal over de Rijksbijdrage voor windpark Drentse Monden. Een woordvoerder van de provincie Drenthe laat weten dat het hier vooral een verantwoordelijkheid ziet voor de provincie Groningen. Die vindt echter dat initiatiefnemers voor een windpark een gebiedsfonds moeten optuigen en heeft daar nimmer bedragen voor op tafel gelegd.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

 

Datum 7 februari 2022 Arienne Dozeman

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor onze regio?

Het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ | Foto: ANP via NOS

REGIO – Na een formatie van maar liefst 271 dagen ligt er dan eindelijk een regeerakkoord op tafel. Vanmiddag werd het akkoord gepresenteerd onder de noemer ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ en overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. 

Maar wat betekent dit akkoord nu voor onze regio? Wij hebben de belangrijkste thema’s voor de regio op een rijtje gezet en wat erover in het nieuwe regeerakkoord staat.

Door: Hielke Bosch en Jelmer Wijnstra

Wonen

Er heerst een woningcrisis in Nederland die de Veenkoloniën zeker niet voorbij gaat. Het zal voor een nieuw kabinet dan ook een flinke kluif worden om dit probleem op te lossen. 

Het kabinet Rutte IV gaat “bindende prestatieafspraken” maken met corporaties. Daarnaast wordt verhuurdersheffing afgeschaft. Dat moet leiden tot bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. De woningcorporaties moeten zelf sparen voor een projectsteunpotje, waar corporaties geld uit kunnen krijgen.

Er worden tot rond de 100.000 woningen per jaar gebouwd. Ten minste twee derde van de woningen worden betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. “We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk.” 

Om dit te regelen komt er een minister van VRO (Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening).

Landbouw

De partijen schrijven te willen investeren in duurzame landbouw. En met een Nationaal Programma Landelijk Gebied worden de problemen in de landbouw en natuur aangepakt, met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief 25 miljard beschikbaar komt. ‘We brengen natuur en landbouw in balans door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten op het terrein van voer, mest, bodem, pacht, dierenwelzijn en daarbij behorende innovaties.’

In gebieden waar stikstof en natuurherstel echt een groot probleem zijn en ‘vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden’.

Rutger van Lier van Farmers Defence Force (FDF) hoort voorzichtig positieve geluiden bij een aantal boeren over het regeerakkoord. ‘Maar het is ook een kwestie van eerst zien en dan geloven’, zo vertelt hij aan RTV1. ‘Bij eerdere kabinetten hoorde we ook mooie verhalen, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht.’

Minimumloon

Het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. Het minimumloon blijft gekoppeld met de uitkeringen (minus de AOW) het bestaansminimum te verstevigen”.

Windmolens

Het nieuwe kabinet gaat werken aan heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens. Daarnaast gaan ze (financiële) participatie van omwonenden stimuleren om zo het draagvlak te versterken.

In het regeerakkoord schrijven de partijen ook dat ze vanwege de schaarse beschikbare ruimte willen gaan inzetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken.

Nedersaken- en Lelylijn

Een groot thema voor de Veenkoloniën is toch wel de Nedersaksenlijn. Dat is de treinverbinding die vanaf Groningen, via Veendam, Stadskanaal en Musselkanaal, naar Almelo gaat. De verbinding staat gepland voor 2026, maar in het regeerakkoord wordt er met geen woord over gerept. 

Wel wordt de Lelylijn – treinverbinding tussen Groningen en Amsterdam – aangehaald. Rutte IV wil met die treinverbinding aan de slag. Ze hopen op Europese Fondsen voor de realisatie van de lijn.

Passage in het regeerakkoord: ‘ De komende periode werken we uit hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.’

Datum 29 december 2021 Hielke Bosch

Kunnen windmolens het mobiele netwerk verstoren?

Verstoren windmolens het mobiel netwerk? (foto: RTV Noord)

Over de grote windmolenparken in Groningen en Drenthe is al jaren veel te doen. Bromtonen, slagschaduw, angst voor gezondheidsschade, veel omwonenden hebben er last van of zijn er bang voor. Sinds kort komt daar een nieuwe zorg bij: veroorzaken draaiende windmolens een verstoring van het mobiele netwerk?

Door Egbert Minnema, Ariënne Dozeman en Jelmer Wijnstra.
RTV1 en RTV Noord Noord kregen meldingen binnen van mensen die zeggen dat hun mobiele bereik sterk verslechterd is sinds de komst van windturbines vlak bij hun huis. Het bereik zou vooral slechter zijn op het moment dat de molens draaien. Is dit feit of fictie? We zochten het uit.

Deskundigen geven hun oordeel

We spraken met drie deskundigen: gepensioneerd natuurkundige Henk Hasper, geluidsdeskundige en radiozendamateur Jan van Muijlwijk en ingenieur Rowan de Vries van Agentschap Telecom. Dat is de overheidsorganisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het reguleren van het gebruik van radiofrequenties, waar ook het mobiele netwerk onder valt.
Uit de gesprekken blijkt allereerst dat het niet volstrekt onmogelijk is dat draaiende windmolens het mobiele netwerk enigszins verstoren. Dit geldt met name in gebieden waar het mobiele netwerk sowieso al slecht is.
Hasper legt dit als volgt uit: ‘Op plekken waar het mobiele bereik zwak is, kunnen kleine verstoringen ervoor zorgen dat je telefoon het mobiele signaal veel slechter ontvangt. Daardoor kun je klachten krijgen.’
‘Was de ontvangst in een gebied al niet best, dan maken de draaiende wieken het niet beter.’ (Henk Hasper – gepensioneerd natuurkundige)
Wieken zijn van metaal of hebben metalen onderdelen in zich. Volgens De Vries gaat dat bijvoorbeeld om bliksemafleiders. Als de wieken gaan draaien, zorgen metalen onderdelen volgens Hasper voor een heel zwakke verstoring van het elektromagnetisch veld. Stralingssignalen, waaronder die van mobiele telefoons en van radiotelescopen, kunnen daar dus in bepaalde omstandigheden door beïnvloed worden. ‘Was de ontvangst in een gebied al niet best, dan maken de draaiende wieken het niet beter.’
Is er bereik? (foto: Dennis Beek/ANP)

Extra stille molens in Drenthe

Dat is een van de redenen waarom in Drenthe extra stille molens zijn gebouwd, om de signalen van de radiotelescoop LOFAR van sterrenkundig instituut Astron zo min mogelijk te verstoren. Maar daarnaast worden de windmolens daar een paar keer per jaar stilgezet. Want hoe zwak de verstoring ook is, als de windmolens aan staan kunnen de astronomen van Astron niet optimaal gebruik maken van LOFAR. Dit laat zien dat het niet uitgesloten is dat draaiende windmolens de elektromagnetische velden die nodig zijn voor communicatie kunnen verstoren.

‘Het netwerk is heel robuust’

Maar zorgt dit dan ook voor problemen als jij en ik in de buurt van windmolenparken zijn en willen bellen, internetten, of zo snel mogelijk 112 moeten bereiken?
In principe niet. Volgens Van Muijlwijk maakt telescoop LOFAR van onwaarschijnlijk zwakke signalen gebruik. De mobiele netwerksignalen zijn vele malen sterker, mede doordat er door heel Nederland talloze masten staan. ‘Als je door een draaiende windmolen de verbinding met een bepaalde mast zou verliezen, omdat de molen tussen jou en de mast staat, dan zoekt je mobiel alsnog verbinding met een andere mast in de omgeving. Het netwerk is heel robuust.’
Windmolens langs de Duitse grens (foto: Pexels)

Geen grote problemen bekend

Als windmolens écht grote problemen voor het mobiele netwerk zouden veroorzaken, zou dit volgens Van Muijlwijk direct worden opgemerkt door Agentschap Telecom. De Vries beaamt dat. ‘In dat geval zouden operators als KPN, Vodafone en T-Mobile direct opmerken dat op die plekken een slechte dataverbinding is en zouden ze direct een klacht bij ons hebben ingediend.’ Maar dat is niet gebeurd. ‘In heel Nederland zijn er geen situaties bekend dat windmolens voor zulke problemen zorgen.’

Wel invloed op plekken met zwak mobiel netwerk

De Vries erkent net als Hasper dat op plekken waar het mobiele netwerk toch al zwak is, windmolens wel van invloed kunnen zijn op het mobiele bereik. ‘Maar op die plekken zou het signaal op een vergelijkbare manier verstoord worden als er een auto of een bus langs rijdt.’
Bovendien speelt volgens hem de afstand tot de molen een heel grote rol. ‘Hoe verder weg van de molen, hoe kleiner het probleem.’

‘Zelfs 500 meter is al ver’

Hasper vult daarbij aan dat draaiende molens op drie kilometer afstand absoluut niet voor verstoring van het mobiele netwerk kunnen zorgen. ‘En zelfs 500 meter is al ver.’ Hij kent een verhaal van een verstoord mobiel bereik door draaiende windmolens net over de Duitse grens. ‘Maar die stonden op 100 meter afstand.’
Dus: feit of fictie? Het is niet uitgesloten dat je slecht mobiel bereik hebt door draaiende windmolens in de buurt van je huis, maar de kans is wel zeer klein.
Dit artikel is een gezamenlijke productie van RTV1 en RTV Noord. De omroepen werken sinds dit jaar samen om de lokale journalistiek te versterken.

Datum 28 november 2021 Arienne Dozeman

Fluittonen uit windmolens Veenkoloniën, bouwer werkt aan oplossing

De windmolens staan vanwege werkzaamheden tijdelijk stil (bron: Windpark De Drentse Monden Oostermoer)

Windmolens van windpark De Drentse Monden en Oostermoer produceren continu fluittonen. De directie van het windpark heeft daar de afgelopen maanden meerdere meldingen over gehad en laat alle molens onderzoeken.

 

(meer…)

Datum 15 november 2021 Arienne Dozeman

Vertraagde onderdelen windpark Veenkoloniën geleverd, turbines draaien binnenkort weer

De doorsnede van één van de molens. Foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe

Windmolenbouwer Nordex heeft de eerste serie vervangende onderdelen ontvangen voor de 45 windturbines in de Veenkoloniën. Dat maakt de directie van het windpark vandaag bekend. De levering van bepaalde onderdelen die na technische problemen vervangen moesten worden, was vertraagd.

Om welke onderdelen het gaat, willen zowel fabrikant Nordex als de directie van het windpark niet zeggen. Het monteren van de onderdelen die vervangen moeten worden is gestart. De eerste windmolens kunnen daardoor inmiddels weer draaien. De directie van het windpark verwacht dat het twee tot drie maanden duurt voordat alle windmolens operationeel zijn.

Het windpark, met 45 windturbines van pakweg Nieuwediep tot aan Valthermond, was in juni helemaal klaar. Sindsdien zit het in de fase van testen en inbedrijfstelling. Na deze fase wordt het park opgeleverd aan de directie van Drentse Monden en Oostermoer. Een exacte datum is er nog niet.

Problemen

Eind augustus kwamen er verschillende problemen naar boven. Nordex spreekt van een fout bij de montage van kabels en in de systemen die ervoor moeten zorgen dat de elektromagnetische straling geminimaliseerd wordt. Uit voorzorg zijn de windturbines stilgezet. Bronnen meldden aan RTV Drenthe dat er een kabel doorgebrand was.

Het oplossen van de problemen waar Nordex tegen aanliep, vereiste dus deze nieuwe onderdelen. Hierdoor is de oplevering van het windpark met bijna een halfjaar vertraagd. Nordex wil geen uitspraken doen over de financiële gevolgen ervan. Het bedrijf hoopt – net als de directie van het windpark – dat het windpark voor het eind van het jaar opgeleverd kan worden.

Dit is een bericht van RTV Drenthe en Janet Oortwijn. RTV1 en RTV Drenthe werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 11 november 2021 Jelmer Wijnstra

‘RIVM verzweeg invloed sector op onderzoek naar gezondheidsrisico’s windmolens’

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1
Het RIVM heeft in rapporten over de gezondheidseffecten van windturbines niet gemeld dat er in onderliggende studies sprake was van belangenverstrengeling. Dat zegt onderzoeker aan de Universiteit Twente Joris van Hoof in het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur.

(meer…)

Datum 27 oktober 2021 Jelmer Wijnstra

Film over strijd tegen windmolens: ‘Blij om ons verhaal te kunnen vertellen’

Promotiefoto van de documentaire ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’
Foto: Omroep Human

VEENDAM – Zondagavond ging de documentaire ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’ in première. De film laat de strijd zien van omwonenden tegen de komst van het windpark N33. Een strijd die, zo blijkt, vooraf gedoemd was te mislukken.

Door: Ariënne Dozeman en Jelmer Wijnstra

De documentaire laat zien wat de komst van het windturbinepark langs de N33 heeft gedaan met de gemeenschap eromheen, hoe deze verdeeld raakte. En hoe burgers het vertrouwen in de overheid kunnen verliezen en uit onmacht soms grijpen naar radicale middelen.

Een staande ovatie en oorverdovend applaus voor de hoofdrolspelers en regisseur Kees Vlaanderen klonk er in VanBeresteyn. De emotie van alle aanwezigen zondagavond was duidelijk voelbaar in de zaal. ‘Het laat duidelijk onze strijd tegen de nare overheid zien,’ zo laat inwoner van Meeden, Bart van der Horst na afloop weten.

Tijd en ruimte om te vertellen

‘Ik ben ontzettend blij dat deze film gemaakt is’, zegt Siep van der Velde. Hij is een van de hoofdrolspelers in de film. ‘We hebben de tijd en gelegenheid gekregen om het hele verhaal rustig te vertellen.’ In de afgelopen jaren ging het volgens Van der Velde te vaak over de ‘de rel’, bijvoorbeeld wanneer er weer een protestactie werd gehouden. ‘We konden nu eindelijk vertellen waarom we kwaad zijn en teleurgesteld.’

Siep van der Velde in zijn achtertuin in Meeden Foto: Martijn Klungel / RTV Noord

De kern van de kwaadheid zit hem in de totale onmacht tegenover de overheid. In de documentaire wordt duidelijk dat bij grote plannen in het landsbelang, zoals de energietransitie, gemeenten niks meer te vertellen hebben. Van een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken horen de actievoerders op een gegeven moment zelfs dat de zogenoemde Rijkscoördinatieregeling in het leven is geroepen om burgers buiten spel te zetten.

Anders kijken naar de overheid

Regisseur Kees Vlaanderen is door de film zelf ook anders naar de overheid gaan kijken. ‘Ik heb altijd wel een frisse kritische houding gehad, maar het is pijnlijk om je naïviteit te verliezen. Om te moeten ontdekken dat de overheid geen vanzelfsprekende partner meer van je is. Dat je eer rekening mee moet houden dat hij je tegenstander is.’

Tegenwind komt uit in een periode waarin er in Nederland weinig vertrouwen is in de politiek. Zaken zoals de toeslagenaffaire en aardbevingsproblemen in Groningen spelen daarin een rol. De energietransitie is eigenlijk pas net begonnen, maar volgens Van der Velde moeten we uitkijken. ‘Er zijn allemaal wilde plannen over windmolens van 240 meter hoog op 400 meter afstand van woningen, het is echt huiveringwekkend.’

Een still uit de film ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’ | Foto: Omroep Human

Luisteren naar burgers

Van der Velde hoopt dan ook dat de film iets teweeg brengt. ‘Ik hoop dat dit gezien wordt door mensen die op het beslissingsniveau zitten, dat die zien dat het anders moet dan het hier gebeurd is. We moeten in het midden de oplossing vinden, maar dan moet de politiek wel bereidt zijn echt te luisteren naar de burgers.’

Kees Vlaanderen hoopt dat zijn film bijdraagt aan de discussie over de bestuurscultuur. ‘We weten allemaal dat de klimaatcrisis die op ons afkomt echt verschrikkelijk is. Dus dat er iets moet gebeuren. Maar het besef dat dit alleen maar lukt als je dit samen met mensen doet, en niet door over ze heen te walsen.’

Hol van de leeuw

Ook oud gedeputeerde William Moorlag was bij de première en begaf zich daarmee in het hol van de leeuw. ‘Ik ben nooit weggebleven dus waarom zou ik dat nu wel doen,’ zo laat hij weten. Hij wordt door de tegenstanders in de film beticht van corruptie en leugens. ‘Ik kan iedereen recht in de ogen aankijken. Natuurlijk raakt de kritiek mij. Achteraf had ik het alleen denk ik niet anders gedaan. We voerden beleid uit.’

De documentaire is op zondag 31 oktober – NPO2 (Human), 20.25 uur – te zien op de televisie.

Datum 25 oktober 2021 Arienne Dozeman

Oplevering windpark Veenkoloniën maanden vertraagd

REGIO – De oplevering van het windpark in de Drentse Veenkoloniën is enkele maanden vertraagd. Dat meldt de directie van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De oplevering van de 45 windturbines in het gebied tussen Nieuwediep en Valthermond stond gepland voor september.

(meer…)

Datum 19 oktober 2021 Arienne Dozeman

Docu over windmolenverzet: ‘Er zijn ongelukken gebeurd in de Veenkoloniën’

Een still uit de film ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’ | Foto: Omroep Human

REGIO – Drie jaar lang filmde Kees Vlaanderen voor omroep Human de strijd tegen de windmolens in de Veenkoloniën. ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’ is een film uit het perspectief van de burgers. ‘Het is diep tragisch wat die mensen is aangedaan’, zegt de regisseur.

‘Het is een film geworden over goedwillende burgers die zich niet gehoord en gezien voelen. Het verzet wordt steeds harder, radicaler en cynischer. Deze mensen zijn al het vertrouwen in de overheid kwijtgeraakt en zijn dingen gaan doen die ze anders nooit hadden gedaan. Dat is het grote verdriet van de Veenkoloniën’, aldus Vlaanderen.

Boeren, burgers en bestuurders

Het oorspronkelijke idee voor de film kende drie perspectieven: boeren, burgers en bestuurders. ‘Maar de boeren wilden niet meewerken. Voor hen viel er ook niks te halen. Die voelden aan dat ze gingen winnen’, zegt Vlaanderen.

De kant van de bestuurders vond Vlaanderen ook interessant. ‘Daar wilden we eigenlijk de focus leggen. Die lokale bestuurders kregen te maken met de Rijkscoördinatieregeling aan de ene kant en met onrust van de eigen bevolking aan de andere kant. Een lastig dilemma.’

Vertrouwen winnen

Toch kiest Vlaanderen ervoor om het verhaal vanuit de bevolking te vertellen en de rol van de politiek slechts in fragmenten te laten zien. ‘Ik had erg intensief contact met de bewoners. In dat opzicht is een documentaire ook net iets anders dan een journalistieke productie. We vertellen echt het verhaal van de burgers in het gebied.’

Vlaanderen filmt op verschillende plekken in de Veenkoloniën maar uiteindelijk kan hij niet om Meeden heen. De komst van Windpark N33 splijt het dorp en het protest verhardt.

Een still van Jan Nieboer in de film ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’ | Foto: Omroep Human

‘Als je zo’n film wilt maken moet je het vertrouwen winnen van de bevolking en trek je heel intensief samen op. Aan de andere kant moet je toch ook een zekere, professionele afstand bewaren. Dat is een dilemma waar je als documentairemaker eigenlijk altijd wel mee te maken hebt.’

Aanhouding Jan Hendriks en Jan Nieboer

Een belangrijk moment in de film is de aanhouding van de twee hoofdrolspelers: Jan Hendriks en Jan Nieboer. De twee worden opgepakt voor betrokkenheid bij het dumpen van asbest en het versturen van dreigbrieven.

‘Ja, dat is een enorme wending en voor de film natuurlijk interessant’, zegt Vlaanderen. ‘Ik weet niet of ze het gedaan hebben en dat maakt me eigenlijk ook niet uit. Zelf ontkennen ze er betrokken bij te zijn geweest, maar als zij het niet hebben gedaan dan waren het wel anderen. Het illustreert heel goed hoe het verzet tegen de windmolens escaleerde.’

‘Het is diep tragisch. Dit zijn niet de mensen waarvan je dit soort acties zou verwachten. Mensen waren zo getergd. Er was zo veel kwaadheid en boosheid. Ik heb zelf het gevoel dat er ongelukken zijn gebeurd. Ja, er zijn ongelukken gebeurd in de Veenkoloniën.’

Jan Hendriks in een still uit de film ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’ | Foto: Omroep Human

Toeslagenaffaire en aardbevingsproblemen

Vlaanderen ziet de film in een breder perspectief. Hij vergelijkt de kwestie van de Veenkoloniën met die van de toeslagenaffaire en de aardbevingsproblematiek in Groningen. ‘Ook daarvan is iedereen overtuigd dat er grote fouten zijn gemaakt, maar is dit de laatste keer geweest? Daar ben ik niet zeker van. Als je de energievoorziening overlaat aan de marktpartijen krijg je toch dat er grond wordt geronseld bij boeren tegen zulke aantrekkelijke prijzen dat ze dat eigenlijk niet kunnen weigeren. Het gaat hier wel om een nutsvoorziening, die voor iedereen van belang is. De regie zou daarbij mijns inziens toch bij de overheid moeten liggen.’

De film trekt de komende maanden door het land en zal ook op plekken te zien zijn waar nieuwe plannen zijn voor windmolenparken.

Dit is een artikel van RTV Noord en Jeroen Willems. RTV1 en RTV Noord werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 13 oktober 2021 Redactie

Documentaire over windmolenverzet: ‘Prachtige aanblik van de achterkant van onze democratie’

Promotiefoto van de documentaire ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’
Foto: Omroep Human

Het Forum in Groningen vertoont dinsdagavond voor het eerst de film ‘Tegenwind, Het Verdriet van de Veenkoloniën’. De documentaire van omroep Human volgt de inwoners van Meeden en omgeving in hun strijd tegen de windmolens. 

(meer…)

Datum 12 oktober 2021 Jelmer Wijnstra


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal