Direct naar de inhoud.

Open brief ondernemers Veenkoloniën aan overheid om Time Out in Windmolendiscussie

  • door:
  • op:

windmolensNIEUW-BUINEN/STADSKANAAL – Ondernemers in de Veenkoloniën hebben in een open brief aan de politieke bestuurders die betrokken zijn bij de windmolenproblematiek in de Veenkoloniën, om een Time Out gevraagd in de Windmolendiscussie. Volgens de ondernemers worden de ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën steeds onverkwikkelijker.

Ingezonden brief

INGEZONDEN BRIEF SOLAR GROEP Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en Ondernemersvereniging Buinermond

Ondernemers vrezen escalatie na chantage door windboeren
“Neem Time Out in windmolendiscussie Veenkoloniën”

De ontwikkelingen rond het grootschalige windmolenpark in de Veenkoloniën worden steeds onverkwikkelijker. Voortgaande verharding ondermijnt de sociale cohesie in de
regio meer en meer. Het is een zorgelijke ontwikkeling die zich afspeelt op tweeërlei gebied: tussen windboeren en bevolking en tussen politiek/overheid en bevolking. Als ondernemers in het gebied willen wij met deze open brief een voorstel doen om tot een normalisering van de verhoudingen te komen.

Windboeren hebben recent leden van onze vereniging met chantagepraktijken onder druk gezet. Zij hebben gedreigd ondernemers die zich tegen het windpark verzetten te boycotten. Het is onaanvaardbaar dat zij die zich schuldig maken aan dit soort praktijken door de overheid worden beloond met aanzienlijke sommen subsidie (ruim € 40.000 euro per molen per jaar) waar de burgers in het gebied nota bene feitelijk zelf fiscaal aan bijdragen.

Verder blijft de overheid de toegenomen en herbevestigde bezwaren van de inwoners van de Veenkoloniën tegen het megawindpark negeren en ook dat zet kwaad bloed.
Gebiedscoördinator Oterdoom is tot een vernietigend oordeel gekomen: er is geen draagvlak. En: de inwoners zijn niet bereid zich te laten omkopen met een compensatieregeling. De uitkomst was een herbevestiging van het draagvlakonderzoek dat de drie betrokken gemeenten eerder hebben uitgevoerd (80% tegen).

Stuitend was de reactie van het Drents provinciaal bestuur, dat eerder al liet weten draagvlak niet nodig te vinden. Met de mededeling dat het windpark er toch komt, lieten gedeputeerde staten weten zich niets aan te trekken van de bevindingen van de Gebiedscoördinator. Terwijl de provincie, samen met het ministerie van EZ en de windboeren, nota bene opdrachtgever van de heer Oterdoom was. Daarmee is de inzet van de Gebiedscoördinator een farce gebleken en bovenal heeft het provinciaal bestuur de inwoners van de Veenkoloniën definitief de rug toegekeerd. Ongepast, onwaardig en arrogant.

Niet veel anders ging het toe in de vaste kamercommissie EZ, enkele weken geleden. Minister Kamp klaagde dat hij met beveiliging het gebied in had gemoeten. Ook de minister toonde op geen enkele wijze de inwoners serieus te nemen: de communicatie moest worden verbeterd. Een dooddoener. Niet de communicatie, maar de impact van 50 windmolens van 200 meter hoog is het probleem. Dat ‘klets’ je niet weg. Ondertussen blijft de oneigenlijke en dictatoriale crisis- en herstelwet die hier wordt misbruikt van kracht.

Inmiddels hebben de beide betrokken Drentse gemeenten een kort geding tegen het ministerie aangespannen en gaan raadsleden van beide gemeenten zich richten tot de Raad van Europa. Zij spreken van ‘bestuurlijke onderdrukking’ en het ‘buiten spel zetten’ van de democratie. Buitengewoon moedig, het is zeldzaam dat een lokale overheid de rijksoverheid voor de rechter daagt. Minister Kamp grossiert inmiddels in rechtszaken en ook de tegenstanders van het windmolenpark hebben juridische stappen in voorbereiding.

Waarom toch zo tegen de wil van duizenden inwoners vasthouden aan die windmolens? Het kan niet anders dan de afspraken die de provincie ruim tien jaar geleden buiten het oog van het publiek met de windboeren heeft gemaakt leidend zijn. En de welbekende krachtige lobby van de windmolenindustrie in Den Haag. Wij voorzien desastreuze gevolgen voor onze regio: versnelde krimp en vergrijzing, dalende koopkracht (middenstand), aantasting werkgelegenheid, gezondheidsrisico’s en kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven.

Het is niet nodig. Het alternatief dat wij als betrokken ondernemers in de Veenkoloniën en de Kanaalstreek hebben ontwikkeld geniet wel draagvlak, levert dezelfde megawatts op, is structuurversterkend voor de regionale economie en levert werkgelegenheid op: het Solar Park Veenkoloniën. De om zijn dossierkennis geroemde minister Kamp loog toen hij zei dat dan de hele Veenkoloniën vol gezet moesten worden met zonnecollectoren. 300 hectare is genoeg en die zijn beschikbaar.

Zonnepanelen geven een totaal ander beeld dan de mega molens die 10.000 hectare Veenkoloniaal landschap ruïneren. Inmiddels is duidelijk dat op het moment van de
voorgenomen realisering van het windpark de kostprijs van zonne-energie die van windenergie benadert, aldus experts. De innovaties op het gebied van solar gaan razendsnel, in tegenstelling tot wind, daar is weinig innovatie meer te verwachten.

Als ondernemers zijn wij van mening dat het, gezien de ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst, tijd wordt voor een herbezinning. Wij vrezen escalatie, feitelijk al zichtbaar met het boycotdreigement. Daarom onze oproep: overheid, neem een Time Out! Laten we in een periode van een half jaar proberen tot aanvaardbare oplossingen te komen. En om het nog concreter te maken: Wij zouden het toejuichen als een ‘wijze man’ die op breed draagvlak kan rekenen wordt ingezet om daar een bijdrage aan te leveren. Wij denken aan iemand van het kaliber Herman Wijffels.

Namens De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond (samen 250 bedrijven), Solargroep Martin van der
Leest, Tjipke Paas, Rieks van der Wal, Aize Bouma, Jan Nieboer, Klaas Roelfsema.

Nieuw-Buinen/Stadskanaal, 15 januari 2016

VVBK Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek

Ondernemersnetwerk Buinermond

———————-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal