Direct naar de inhoud.

Stadskanaal in conflict met provincie Drenthe over gebiedsfonds windpark Drentse Monden

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1

STADSKANAAL – Het meningsverschil tussen de gemeente Stadskanaal en de provincie Drenthe over het gebiedsfonds rond windpark Drentse Monden en Oostermoer ettert nog altijd door. Door de huidige opstelling van de provincie Drenthe staan zo’n zeshonderd inwoners in Stadskanaal buitenspel als het gaat om compensatie voor direct omwonenden van het windpark.

Het conflict richt zich vooral op de bijdrage van de 2,1 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor direct omwonenden. De provincie Drenthe noemt de provinciegrens als obstakel om ook aan inwoners van Stadskanaal tegemoet te komen.

‘Inwoners ervaren provinciegrens niet’

‘Maar in de belevingswereld van onze inwoners bestaat een dergelijke harde grens niet’, schrijft burgemeester Klaas Sloots aan de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra. ‘De impact van de windmolens is voor alle inwoners van het gebied voelbaar en vergelijkbaar.’

Stadskanaal begrijpt dat de vergoeding die de provincie Drenthe en de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze beschikbaar hebben gesteld bedoeld is voor inwoners van deze gemeenten.

‘Dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen voor het hele gebied bestemd zijn.’

Klaas Sloots – burgemeester Stadskanaal

‘De bijdrage van het Rijk aan de gebiedsfondsen vinden wij een ander verhaal’, schrijft burgemeester Sloots namens het college aan de Drentse gedeputeerde Stelpstra (ChristenUnie).

Ministerie geeft Stadskanaal gelijk

Sloots schrijft: ‘In de brief van het ministerie wordt het doel van de bijdrage van 2,1 miljoen duidelijk omschreven. Voor ons college is dit niet anders uit te leggen dan dat de middelen die de Rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld voor het hele gebied bestemd zijn. Daarmee ook voor omwonenden van het windpark in onze gemeente. Na contact te hebben gehad met het ministerie van Economische Zaken voelen wij ons gesterkt in ons standpunt.’

Stadskanaal heeft met de provincie Drenthe eerder gesprekken gevoerd over de verdeling van de Rijksbijdrage van 2,1 miljoen euro en Drenthe ging toen nog niet overstag. De gemeente vraagt Drenthe opnieuw om de 617 woningeigenaren die binnen een straal van 1000 meter van windpark Drentse Monden wonen, kans te laten maken op een bijdrage uit deze pot.

‘Wij vragen u te kiezen voor een verdeling die recht doet aan de realiteit van de bewoners van het gebied.’

Klaas Sloots

‘Wij vragen u daarom om te kiezen voor een verdeling van de Rijksbijdrage die recht doet aan de realiteit van de bewoners van het gebied. Opdat bewoners die overlast ervaren van de windmolens gebruik kunnen maken van compensatiemiddelen voor leefbaarheid en duurzaamheid.’

Langlopend conflict

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Stadskanaal en Drenthe botsten over dit onderwerp. In de zomer van 2019 werd bekend dat beide partijen al eerder onenigheid hadden over het gebiedsfonds.

Dat geldt overigens niet voor de pot met geld die door de initiatiefnemers van Windpark Drentse Monden en Oostermoer beschikbaar is gesteld. In de bewonersadviesgroep die vergaderde over de bestemming van dat geld, de komende vijftien jaar 50 cent per megawattuur opgewekte stroom, zaten ook inwoners uit de gemeente Stadskanaal die konden meebeslissen over dit deel van het geld.

Reactie provincie Drenthe

De provincie Drenthe zegt in gesprek te willen gaan met Stadskanaal over de Rijksbijdrage voor windpark Drentse Monden. Een woordvoerder van de provincie Drenthe laat weten dat het hier vooral een verantwoordelijkheid ziet voor de provincie Groningen. Die vindt echter dat initiatiefnemers voor een windpark een gebiedsfonds moeten optuigen en heeft daar nimmer bedragen voor op tafel gelegd.

Dit is een artikel van RTV Noord en Martijn Folkers. RTV1 en RTV Noord werken sinds dit jaar samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

 

Datum 7 februari 2022 Arienne Dozeman

Drie partijen Borger-Odoorn pleiten voor terugkeer strengere windmolennormen

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1
BORGER-ODOORN – De windmolens in de Monden en Oostermoer hadden niet op 300 à 400 meter van woningen geplaatst worden. Dat zeggen Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 in de gemeente Borger-Odoorn. De drie partijen wijzen op windturbinenormen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die door alle gemeenten tot 2010 zijn nageleefd.

Maar sindsdien niet meer. Niet omdat de normen zijn afgeschaft, maar omdat ze in een slaapstand zijn gezet. Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 willen deze normen reactiveren. “De normen zijn wel heel wat strenger en beter voor omwonenden dan de normen die na 2010 werden gehanteerd, maar omdat de overheid die inmiddels niet meer mag toepassen, hoeven windparken zich nergens meer aan te houden”, schrijven de partijen in een gezamenlijke verklaring.

Dat de norm in een slaapstand terecht is gekomen, houdt in dat gemeenten nog wel kunnen terugvallen op deze norm. En dat stellen de drie partijen dan ook voor. “We kunnen er als Borger-Odoorn ook voor kiezen om eigen normen op te stellen, maar dan moeten we ook zelf een milieuonderzoek gaan uitvoeren.” De partijen zeggen dat het niet alleen heel duur is, maar ook dat dit proces wel een jaar of anderhalf jaar kan duren.

Dit is een artikel van RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 28 januari 2022 Jelmer Wijnstra

Slaapstoornis belangrijkste risico van geluidsoverlast door windturbines

Slaapstoornis belangrijkste risico van geluidsoverlast door windturbines. Foto: RTV Noord

REGIO – Slaapproblemen zijn het grootste risico voor omwonenden rond windparken die gevoelig zijn voor windturbinegeluid. Dat blijkt uit onderzoek van een groep deskundigen. Vandaag publiceert het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) de eerste resultaten.

In onze provincie zijn bij Windpark N33 en Windpark Geefsweer metingen naar laagfrequent geluid gedaan. Rondom beide parken wonen mensen die er hinder van ondervinden, zoals slaapstoornissen. Die kunnen weer leiden tot andere gezondheidsklachten.

Het artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde is het resultaat van grondig literatuuronderzoek van deskundigen met verschillende disciplines, zoals artsen en geluidsdeskundigen. Ze hebben alle relevante onderzoeken die gaan over de effecten van windturbinegeluid op een rijtje gezet. Daaruit komt naar voren dat hinder en slaapverstoring duidelijke gevolgen van windturbinegeluid kunnen zijn. ‘Dat kunnen we niet ontkennen,’ zegt klinisch fysicus – audioloog Jan de Laat gedecideerd.

Lees verder onder de radioreportage, gemaakt door Egbert Minnema

Samen met onderzoeksplatform Follow the Money (lees hier de uitgebreide versie van dit artikel) deed RTV Noord de afgelopen tijd onderzoek naar laagfrequent windmolengeluid en geluidsnormen voor de turbines. Het probleem speelt niet alleen in Groningen. In heel Nederland zijn er mensen die klachten ervaren. Ook de angst voor het windturbinesyndroom – lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, duizeligheid en slaapstoornissen als direct gevolg van het windmolengeluid – komt in heel Nederland voor.

Eerder dit jaar sprak RTV Noord met Theo Vrij, die vlak bij windpark Geefsweer woont en veel hinder heeft van de bromtoon van de molens achter zijn huis. Hij ligt er regelmatig wakker van en dat doet zijn concentratie en humeur geen goed. Inmiddels slaapt hij zelfs met een ventilator in zijn slaapkamer, om het laagfrequente geluid van de windmolen te maskeren.

Lees verder onder de interactieve kaart. Je kunt ook in- en uitzoomen.

Over de gezondheidsrisico’s van geluid door windmolens doen veel verhalen de ronde. Reden voor de auteurs om alle mogelijke gezondheidsklachten en de onderzoeken daarnaar op een rij te zetten. De Laat: ‘Dan kom je de belangrijkste wetenschappelijke studies tegen. En de conclusies die daaruit naar voren komen kun je dan overnemen.

’Slaapstoornissen dus. ‘Die doen zich voor als het geluid van windmolens een bepaald niveau heeft. En als dat geluid continu te horen is, en vooral ook ’s nachts, dan kan dat slaapproblemen geven.’ Volgens De Laat kunnen die slaapstoornissen weer andere gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals concentratieverlies, aandachtsproblematiek, en soms hoofdpijn of tinnitus.

Volgens De Laat en zijn collega’s is er specifieker onderzoek nodig. Windturbines worden immers steeds groter en krachtiger. Ook de effecten van geluidsgolven die voor het menselijke oor niet waarneembaar zijn, ook wel infrasoon geluid genoemd, zijn nog niet goed onderzocht. ‘Het is belangrijk dat dat wél gebeurt.’

dB(A), de meeteenheid om geluidsoverlast te meten

De Wet Geluidhinder hanteert een geluidsnorm die in dB(A) wordt uitgedrukt. dB staat voor decibel, de eenheid om geluid in te kunnen meten. (A) staat voor de correctie die is toegepast. Want niet alle geluidsfrequenties, waaronder de lage, kunnen mensen even goed waarnemen.

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden de honderd Hertz. Hoe lager de frequentie, hoe harder het geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. Op de site onlinetonegenerator.com kun je beluisteren welke lage tonen je zelf kunt horen.

Omdat laagfrequent geluid voor de meeste mensen slechter waar te nemen is dan midden en hogere frequenties, betekent dit dat in dB(A) de laagfrequente geluidsfrequenties veel minder zwaar meetellen. Er is daarom kritiek op de officiële geluidsnorm in Nederland, die te weinig rekening houdt met laagfrequent geluid.

Windturbinesyndroom

Het windturbinesyndroom speelt een belangrijke rol in de discussie rondom geluidshinder door windmolens. Eerder dit jaar werd bekend dat in Frankrijk bij een echtpaar dat naast een windturbine woont het bestaan van het syndroom door de rechter is erkend. Maar volgens het onderzoek van De Laat is de wetenschappelijke onderbouwing voor het bestaan van het windturbinesyndroom zwak.

‘Het is de slapeloosheid die allerlei andere klachten kan veroorzaken. Dat die andere klachten direct door het geluid zélf komen, dat staat niet vast.’

Geluidsnormen ongeschikt

Wat wel vaststaat: De geluidsnormen die in Nederland bestaan zijn onvoldoende geschikt om hinder door laagfrequent geluid in kaart te brengen. Windparken voldoen in Nederland aan de officiële geluidsnormen. Daardoor lopen veel mensen die hinder hebben op tegen een muur op als ze hierover een klacht hebben.

Bij Windpark N33 kan een deel van mensen hun overlast melden in de app Geluidsverwachting.nl. Dit geldt voor de molens van RWE. Voor de molens van Eurus kunnen mensen klachten mailen, maar geen gebruik maken van de app. Zo blijkt uit een nieuwsbericht op de site van het windpark.

Ook bij Windpark Geefsweer kunnen omwonenden inmiddels via een hinderapp klachten over geluid en geur doorgeven. Er is een aparte categorie voor laagfrequent geluid door windmolens. Het blijkt een wassen neus. Wie een bromtoon meldt, krijgt een bericht dat de melding weliswaar wordt geregistreerd, maar niet op de kaart wordt getoond. Of de windmolengeluiden binnen de normen vallen wordt namelijk jaarlijks gecontroleerd op basis van een gemiddelde. ‘Tussentijds optreden tegen (te hard) geluid is niet mogelijk.’

Het zijn precies deze normen die geen rekening houden met laagfrequent geluid. Pas wanneer de geluidsnormen specifieker zijn afgesteld, zou het probleem (voorafgaand aan het plaatsen van molens) verholpen kunnen worden.

Daar is nu mogelijk juridisch ruimte voor: Na een uitspraak van de Raad van State afgelopen juni ligt de bouw van veel windparken minstens een jaar stil. De landelijke windmolennormen moeten eerst opnieuw onder de loep worden genomen. Volgens een uitspraak van het Europese Hof had hiervoor een milieu-effectrapportage moeten worden gemaakt, maar die ontbreekt. Daarover publiceert RTV Noord samen met Follow the Money op 23 december een vervolgverhaal.

Dit is een verhaal van RTV Noord en Egbert Minnema. RTV1 en RTV Noord werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen en onderzoek te doen.

Datum 9 december 2021 Jelmer Wijnstra

Vertraagde onderdelen windpark Veenkoloniën geleverd, turbines draaien binnenkort weer

De doorsnede van één van de molens. Foto: Janet Oortwijn / RTV Drenthe

Windmolenbouwer Nordex heeft de eerste serie vervangende onderdelen ontvangen voor de 45 windturbines in de Veenkoloniën. Dat maakt de directie van het windpark vandaag bekend. De levering van bepaalde onderdelen die na technische problemen vervangen moesten worden, was vertraagd.

Om welke onderdelen het gaat, willen zowel fabrikant Nordex als de directie van het windpark niet zeggen. Het monteren van de onderdelen die vervangen moeten worden is gestart. De eerste windmolens kunnen daardoor inmiddels weer draaien. De directie van het windpark verwacht dat het twee tot drie maanden duurt voordat alle windmolens operationeel zijn.

Het windpark, met 45 windturbines van pakweg Nieuwediep tot aan Valthermond, was in juni helemaal klaar. Sindsdien zit het in de fase van testen en inbedrijfstelling. Na deze fase wordt het park opgeleverd aan de directie van Drentse Monden en Oostermoer. Een exacte datum is er nog niet.

Problemen

Eind augustus kwamen er verschillende problemen naar boven. Nordex spreekt van een fout bij de montage van kabels en in de systemen die ervoor moeten zorgen dat de elektromagnetische straling geminimaliseerd wordt. Uit voorzorg zijn de windturbines stilgezet. Bronnen meldden aan RTV Drenthe dat er een kabel doorgebrand was.

Het oplossen van de problemen waar Nordex tegen aanliep, vereiste dus deze nieuwe onderdelen. Hierdoor is de oplevering van het windpark met bijna een halfjaar vertraagd. Nordex wil geen uitspraken doen over de financiële gevolgen ervan. Het bedrijf hoopt – net als de directie van het windpark – dat het windpark voor het eind van het jaar opgeleverd kan worden.

Dit is een bericht van RTV Drenthe en Janet Oortwijn. RTV1 en RTV Drenthe werken dit jaar nauw samen om zo meer lokaal nieuws te brengen.

Datum 11 november 2021 Jelmer Wijnstra

Partijen Borger-Odoorn zijn klaar met Gemeentebelangen: ‘Politiek steekspel’

Foto: Steven Stegen/RTV Drenthe

BORGER-ODOORN – Alle fracties behalve D66 zijn niet blij met Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Die partij laat op Facebook weten te hadden verwacht dat de andere partijen de ontwikkelingen rondom het windpark Drentse Monden en Oostermoer wel hadden gevolgd. Die opmerking is de andere partijen in het verkeerde keelgat geschoten.  (meer…)

Datum 13 september 2021 Jelmer Wijnstra

‘Stilzetten windmolens Drentse Monden niet gemeld bij toezichthouder’

Bouwwerkzaamheden aan de molens op windpark Drentse Monden Foto: Jelle Wubs

Het stilzetten van de windmolens op windpark Drentse Monden en Oostermoer vanwege een doorgebrande kabel is niet gemeld bij de toezichthouder. Volgens wethouder Freek Buijtelaar had dit wel gemoeten zo gaf hij donderdagavond aan tijdens de raadsvergadering.  (meer…)

Datum 10 september 2021 Jelmer Wijnstra

Gemeentebelangen trekt ‘verstrekkende’ motie windpark in: ‘Te ingewikkeld’

Windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer Foto: Hielke Bosch/RTV1

Gemeentebelangen Borger-Odoorn wilde gisteravond tijdens de raadsvergadering een motie inbrengen waarin het verzoek wordt gedaan om tot handhaving over te gaan van het Windpark Drentse Monden en Oostermoer. De partij trok de motie weer in nadat er veel commotie over ontstond in de raad. (meer…)

Datum 10 september 2021 Jelmer Wijnstra


-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal