Direct naar de inhoud.

Financiële risico’s blijven mede door decentralisatie rijkstaken

  • door:
  • op:
De nieuwe gemeenteraad
De nieuwe gemeenteraad

STADSKANAAL – Het college van de gemeente Stadskanaal stelt de gemeenteraad voor om de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen. Deze Voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de lopende begroting en geeft de financiële consequenties weer voor zowel het begrotingsjaar als de jaren die daar op volgen (2015-2017). Na de mutaties in de voorjaarsnota komt het begrotingssaldo 2014 uit op € 179.000 voordelig.

Tegelijk met de Voorjaarsnota stelt het college de raad voor de Perspectiefnota vast te stellen. Deze nota geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2015 tot en met 2018. Vanwege de hierna genoemde risico’s bevat de Perspectiefnota nauwelijks nieuwe beleidswensen.

De meerjarenraming laat in 2018 een positief resultaat zien van ruim € 1,0 miljoen. Het is volgens het college echter niet verantwoord om dit saldo aan te merken als bestedingsruimte, aangezien de decentralisatie van rijkstaken per 2015 grote financiële risico’s met zich meebrengt. Daarnaast speelt een herverdeling van de uitkering uit het gemeentefonds een rol. Voor Stadskanaal pakt deze maatregel nadelig uit. Het gaat om structureel € 240.000 per jaar.

Wat betreft de ombuigingen, die al in een veel eerder stadium zijn ingezet, ligt de gemeente goed op koers, meldt het college in de Perspectiefnota. Van de 3 miljoen euro aan taakstellingen moet tot en met 2017 nog € 0,9 miljoen gerealiseerd worden.

De Voorjaarsnota 2014 en Perspectiefnota 2015-2018 worden behandeld in de raadsvergadering van maandag 2 juni 2014 (aanvang 14.00 uur, aangezien dan ook de algemene beschouwingen worden gehouden). De beide financiële documenten zijn ook te vinden op de gemeentelijke website www.stadskanaal.nl-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal