Direct naar de inhoud.

Nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP)

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Stadskanaal (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft ingestemd met het opstellen van een nieuw verkeersplan (GVVP 2020-2030). De planning is dat de gemeenteraad eind 2019 het nieuwe GVVP ter besluitvorming aangeboden krijgt.

Een actuele gemeentelijke visie op verkeer en vervoer is nodig om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en op het gebied van ruimtelijke ordening, wetgeving, techniek en mobiliteit. De vergrijzing en langere zelfstandigheid van ouderen in combinatie met de techniek in vervoersmiddelen, zoals elektrische auto’s en fietsen vraagt om nieuw beleid met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer.

Hoe is het gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid nu?
Het huidige Structuurplan, waarin het gemeentelijke verkeer en vervoerbeleid is opgenomen is verouderd. Het Structuurplan is de leidraad geweest voor de aanpak van probleempunten op het gebied van verkeer en vervoer en dan met name op het gebied van verkeersveiligheid. Er is in dit kader een groot aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals de aanleg van rotondes aan de Atlantislaan.

Wethouder Goziena Brongers: “Het beleid heeft bijgedragen aan een veiligere en beter toegankelijke gemeente. We willen met het nieuwe GVVP op een duurzame wijze een gemeente-breed evenwicht realiseren tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.”

De vier fasen voor het opstellen van een GVVP
• Fase 1: startnotitie maken waarin de vier fasen zijn beschreven.
• Fase 2: verkenningsfase; inventariseren van reacties inwoners en belangenpartijen.
• Fase 3: ontwerp fase; formuleren van doelen en speerpunten op basis van de uitkomsten fase 3.
• Fase 4: opstellen uitvoeringsprogramma en starten inspraakprocedure.

Mening van inwoners en belangenpartijen is belangrijk
Gemeente Stadskanaaal: De startnotitie is gemaakt. We starten nu met de verkenningsfase waarin we onder andere de reacties van inwoners en belangenpartijen willen ophalen. Voor de inwoners starten we in oktober met een web enquête. Daarin vragen we hun mening over het verkeer in onze gemeente. Belangenpartijen, zoals Veilig Verkeer Nederland, politie, fietsersbond, ondernemersverenigingen, hulpverleningsorganisaties en het gehandicaptenplatform nodigen we rechtstreeks uit om deze enquête in te vullen.

Ook organiseren we in november drie inloopbijeenkomsten voor onze inwoners waar ze hun mening kunnen geven over onder andere: verkeerssituaties en verkeersveiligheid.

(Ingezonden)-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal