Direct naar de inhoud.

Groen Links: Burgerparticipatie en democratisch gehalte in de gemeente Stadskanaal is nog ver te zoeken.

  • door:
  • op:

GroenHet college van Stadskanaal heeft, uit monde van burgemeester Galama, aangegeven dat de burgers van Stadskanaal zijn benaderd over het onderwerp Gemeentelijke Herindeling. GroenLinks Stadskanaal heeft hier onderzoek naar gedaan. Daarnaast heeft GroenLinks per brief aan de gemeente Stadskanaal de raadscommissie, het college van b&w en de raad verzocht aan te geven in hoeverre de inwoners van deze gemeente actief betrokken zijn geweest bij het proces van de Gemeentelijke Herindeling. Zij heeft sterk de indruk dat degelijke informatie-verstrekking en communicatie over zo’n belangrijk onderwerp met de burgers niet aan de orde is geweest.

Lijsttrekker Teja van Geenen heeft in eerdere radio-interviews over de Gemeentelijke Herindeling aangegeven, dat zij duidelijke signalen heeft opgevangen waaruit blijkt dat de gemeente Stadskanaal op minimale wijze haar burgers heeft geinformeerd. De afgelopen maanden is volop geluisterd naar individuele burgers die daarover zijn aangesproken. Ook zijn leden van GroenLinks zelf benaderd door verontruste burgers, die wilden weten of zij iets gemist hadden. Daarnaast zijn diverse wijk- en dorpsraden benaderd binnen de gemeente, om op grondige wijze het onderzoek vorm te kunnen geven. Voor het gehouden bewonersonderzoek zijn van de circa twaalf wijk- en dorpsraden uiteindelijk zes raden persoonlijk benaderd door de lijsttrekker. Nadat enkele personen uit deze raden daarnaast zitting bleken te hebben in andere overkoepelende overleg-organen, kon hieruit geconcludeerd worden dat de bewoners van Stadskanaal helemaal niet geinformeerd zijn.

In ieder geval niet voorafgaand aan de berichtgeving die alle bewoners van Stadskanaal konden lezen in de diverse kranten en streekbladen. De door Teja van Geenen benaderde wijk- en dorpsraden waren hier op z’n zachts gezegd verbolgen over. “Het is natuurlijk verontrustend wanneer een gemeente belangrijke informatiekanalen als wijk- en dorpsraden niet op fatsoenlijke wijze heeft benaderd en geinformeerd. De definitieve beslissing is immers genomen, zonder enige communicatie met de Stadskanaalster inwoners”.

Burgemeester Galama heeft, namens het college, aangegeven dat zij dit onderwerp te moeilijk vindt voor haar inwoners. Het verontrust GroenLinks Stadskanaal dat de Eerste Burger van de gemeente op deze wijze over haar medeburgers denkt. Juist in een periode van vergaande veranderingen op het gebied van werken, zorg en welzijn en met de participatiesamenleving in het vooruitzicht, mag er van een gemeente een voorbeeldfunctie en een open houding verwacht worden. Van iedere, ook niet deskundige burger wordt straks wel verwacht dat met vrijwilligerswerk de medicatie van de dementerende buurman wordt gegeven of psychosociale hulp aan autistische jongeren in de wijk. Meedenken en meepraten over de toekomst van deze gemeente zou voor de Stadskanaalster inwoner echter te ingewikkeld zijn? GroenLinks ziet het gebrek aan burgerparticipatie over de Gemeentelijke Herindeling als een gemiste kans. Het getuigt daarnaast van een weinig democratisch gehalte. Geen enkele weerklank kwam vanuit de gemeenteraad, waarvan merendeel van de zetels toebehoren aan de partijen die zitting hebben in het college: PvdA, CDA, CU en GBS. De oppositiepartijen VVD, D66 en SP hebben zich daardoor niet uitdrukkelijk genoeg kunnen uitspreken.

GroenLinks Stadskanaal heeft in haar brief aan de gemeente aangegeven dat tijdens twee verschillende raadsvergaderingen moties van Groninger gemeenten zijn geagendeerd als ingekomen stukken. De strekking van deze moties is de gemeentelijke herindeling en het gestelde tijdspad over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heen te trekken. Er is nimmer een standpunt ingenomen over het uitstellen van deze gemeentelijke herindeling, om de burgers alsnog de gelegenheid te gunnen hierover geinformeerd te worden middels inspraakronden en informatie-bijeenkomsten. Deze moties zijn steeds ter kennisgeving aangenomen, ook hierbij is geen enkele inhoudelijke reactie uit de raad gekomen.

“Op welke wijze de Gemeentelijke Herindeling ook wordt in gevuld, horizontaal of verticaal, al dan niet met inmenging van de Provincie: de gemeente Stadskanaal had uit zorgvuldigheid en het serieus nemen van haar burgers, informatie en inspraak kunnen betrachten. Een prachtig voorbeeld waarbij de bewoners van een gemeente actief zijn betrokken is de gemeente Slochteren. Deze gemeente heeft met een verkennende bespreking, een dorpenronde langs 14 dorpen, een verkenning met drie opties, vervolgens met een inwonersbijeenkomst definitief besluit genomen. Hier kan de gemeente Stadskanaal nog een voorbeeld aan nemen”, aldus Teja van Geenen namens GroenLinks.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal