Direct naar de inhoud.

Sterke financiële positie gemeente Veendam

  • door:
  • op:

(f: Google Maps)
VEENDAM – De gemeente Veendam heeft haar financiële positie verder versterkt. De jaarrekening 2016 laat zien dat de gemeente € 2,4 miljoen heeft overgehouden.

Het college van burgemeester en wethouders wil dit bedrag toevoegen aan de algemene bestemmingsreserve. De jaarstukken 2016 worden op maandag 10 juli 2017 behandeld in de gemeenteraad. Met de jaarstukken legt het college financiële verantwoording af over het afgelopen jaar.

Meevallers
Uit de jaarrekening 2016 blijkt dat er minder is uitgegeven aan welzijn en zorg dan er was gereserveerd in de begroting 2016. Uit de jaarstukken 2016 van Wedeka bleek dat het exploitatietekort nagenoeg nihil was. De gemeente Veendam had rekening gehouden met een tekort waardoor de gemeente een eigen bijdrage van bijna € 600.000,00 moest betalen. Ook de bijdrage aan De Kompanjie viel lager uit dan was voorzien. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 500.000,00.

Investeringen
Wethouder Henk Jan Schmaal is tevreden met het resultaat. Zeker ook in relatie tot de investeringen die de gemeente in 2016 heeft gedaan. “In 2016 hebben we veel geld beschikbaar gesteld voor grote investeringen in de gemeente. Zo is er €15 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van het Leersportpark (LSP). Dit jaar wordt er al gestart met sloopwerkzaamheden van de sta-tribunes en met de aanleg van een kunstgrasveld voor Veendam 1894. Verder is er €4 miljoen beschikbaar gesteld voor grootschalig onderhoudswerk aan beschoeiingen en steigers. Ook is de noordrand van Borgerswold verder ontwikkeld en wordt deze up-to-date gemaakt.”

Toekomst
De verdere transformatie van het sociaal domein staat hoog op de agenda. Of de kortingen vanuit het Rijk de gemeente daarbij parten gaat spelen is onzeker. De actualisatie van de budgetten 2017 in de Voorjaarsnota laat een oplopend tekort zien. De gemeente voert al enkele jaren een meerjarig ombuigingstraject, waardoor jaarlijks een structureel sluitende begroting kan worden vastgesteld.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal