Direct naar de inhoud.

Aanpak nitraatuitspoeling in Drenthe

  • door:
  • op:
Cees Bijl, Trienke Elshof, Leo Hendriks – (foto: Jan Anninga)

GASSELTE – In vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden gaan akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven en provincie extra inspanning leveren om de nitraatuitspoeling te verminderen. LTO Noord, provincie Drenthe en de drinkwaterbedrijven Vitens en WMD hebben hiervoor een uitvoeringsovereenkomst getekend. De boodschap is duidelijk: meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Bemesting

Nitraatuitspoeling is een complex probleem, dat vooral ontstaat door bemesting in combinatie met lokale omstandigheden. Dat blijkt ook wel uit het verhaal van akkerbouwer Ger Evenhuis. Op zijn bedrijf in Schoonoord werd de uitvoeringsovereenkomst getekend. Evenhuis probeert in zijn bedrijfsvoering de nitraatuitstoot te voorkomen door gebruik te maken van machines, die zeer efficiënt de gewassen voorzien van meststoffen. Daarnaast zorgt hij ervoor dat op zijn akkers in elk seizoen planten groeien, die de nitraten opnemen. Zo zaait hij rogge op de vrijgekomen akkers, na de aardappeloogst. Bij zijn bedrijf horen gronden in de grondwaterbeschermingsgebieden Noordbargerbos/Valtherbos.

Volgens gedeputeerde Cees Bijl is de kringlooplandbouw een oud begrip in Drenthe. “Ik waardeer hoe Ger Evenhuis en de landbouwsector zelf actie ondernemen om te voorkomen dat het grondwater vervuilt. Deze vorm van ondernemerschap is goed voor onze provincie”, aldus Bijl. Hij wijst erop dat de provincie al eerder stappen heeft gezet om de landbouw te faciliteren hierin, via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Wat er niet in komt hoeft er ook niet uit

Ook WMD-directeur Leo Hendriks, die namens de twee betrokken drinkwaterbedrijven tekende, onderstreepte het belang van de aanpak aan de voorkant. “Wat er niet in komt, dat hoeven drinkwaterbedrijven er niet met extra zuiveringsstappen uit te halen bij de bereiding van drinkwater. Aan elke extra zuiveringsstap hangt een maatschappelijk prijskaartje, dat kunnen we met elkaar voorkomen door onder de gestelde nitraatnormen te blijven.” De WMD startte al eind jaren negentig een kennisgroep met boeren om samen actie te ondernemen.

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord benadrukte als ondertekenaar, dat boeren de stap om mee te doen niet moeten uitstellen. “We moeten nu zelf aan de slag om strengere regelgeving voor grondwater en meststoffen te voorkomen. Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is in ons eigen belang.” Elshof geeft aan dat boeren mee kunnen doen in bestaande en daarmee bekende samenwerkingsprogramma’s. Ook zal er door de LTO-projectleiders via keukentafelgesprekken bekeken worden waar maatwerk kan plaatsvinden op bedrijfsniveau. “Het kringloop denken moet routine worden.” 

Ondertekening uvo nitraat – (F: J. Anninga)

Aanleiding

De aanpak vloeit voort uit een landelijke bestuursovereenkomst voor de aanpak van nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze werd geïnitieerd en ondertekend door LTO Nederland, het Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin, en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat.

Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De overeenkomst is een onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. In Drenthe gaat het om de grondwaterbeschermingsgebieden: Gasselte, Havelterberg, Leggeloo en Noordbargeres/Valtherbos.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal