Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam financieel gezond

  • door:
  • op:

.
VEENDAM – Op maandag 4 november 2019 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023. De gemeente Veendam heeft een sluitende begroting. Daarvoor hoeft de gemeente niet extra te bezuinigen.

Financiële ontwikkelingen
De gemeente Veendam is financieel gezond. De primitieve begroting 2020 laat een positief begrotingssaldo van ruim € 36.000,- zien. Deze positieve lijn is ook zichtbaar in de meerjarenbegroting 2021 – 2023. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Ik ben tevreden dat het gelukt is om een sluitende begroting te presenteren. We moeten echter wel alert blijven. Er zijn diverse ontwikkelingen die de financiële positie onder druk kunnen zetten. Zo is de bijdrage van het Rijk aan de gemeente onzeker. In de meicirculaire 2020 wordt de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021 bekend gemaakt. Dan wordt ook duidelijk welke financiële effecten dit heeft voor de meerjarenbegroting van de gemeente Veendam.”

Sociaal Domein
Ook de gemeente Veendam voelt de gevolgen van de tekorten in het Sociaal Domein. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Vooral de taken in het kader van de Jeugdwet vragen meer financiële middelen dan door het rijk beschikbaar worden gesteld. Het uitgangspunt van de gemeente Veendam is om deze taken uit te voeren met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk gaat deze rijksbezuiniging ten koste van andere wensen van de gemeente.”

Eventuele positieve effecten van de rijksinkomsten worden ingezet voor het te kort in de jeugdzorg. Een deel wordt incidenteel gedekt tot dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk over de toekomstige jeugdhulpbudgetten. Daarnaast wordt bekeken hoe de kosten voor de jeugdzorg teruggedrongen kunnen worden. Hierbij worden ingrijpende maatregelen niet uitgesloten.

Ambities uitvoeren
Het college zet zich in om de ambities voor 2020 zoveel mogelijk uit te voeren. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat blijft ook de insteek voor 2020. Samen met maatschappelijke partners wordt ingezet op het zo goed mogelijk uitvoeren van de taken in het Sociaal Domein en het uitvoeren van een aantal grotere projecten.

De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker van de regio met veel potentie naar de toekomst toe. Het college zet zich in om de inhoudelijke ambities in het coalitieakkoord 2018, uit te voeren, zoals de economische positie verder versterken, bevorderen van aandacht voor cultuur- en muziekonderwijs, breed aanbod van woningen en het stimuleren van burgerinitiatieven.

Gemeenteraad
De programmabegroting 2020, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2023, en Najaarsrapportage worden op maandag 4 november 2019 besproken in de gemeenteraad. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2019. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “mei- en september- circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2019”.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal