Direct naar de inhoud.

Watertoren Stadskanaal houdt gemoederen bezig

  • door:
  • op:
Watertoren Stadskanaal

STADSKANAAL – De verkoop van de Knoalster watertoren houdt de gemoederen bezig. De voltallige oppositie van de gemeenteraad stelt deze kwestie op 24 september a.s. in de raadsvergadering aan de orde. D66 en Gemeentebelangen zijn de aanjagers van dit debat. Voor het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren was dit eind juli aanleiding om college en raad schriftelijk te informeren over de door haar gevoerde acties en ontwikkelde plannen.

Ook verzoekt zij de gemeente om compensatie van door haar gemaakte extra kosten. Op de deze week gepubliceerde agenda van deze raadsvergadering staat deze brief niet als ingekomen stuk vermeld. Volgens de voorzitter van de stichting en oud wethouder Jaap Duit is dit wel gebruikelijk. Om die reden is de brief alsnog aan alle fracties toegezonden. De inhoud van deze brief kan dan alsnog betrokken worden bij de beraadslagingen. In deze brief staat een chronologisch overzicht van de feiten en acties welke de stichting vanaf haar oprichting in 2011 met eigen middelen alsmede met financiële ondersteuning van de Heidemij en LEADER (twee keer) heeft uitgevoerd.

Het doel van de stichting was steeds om op basis van een gebiedsvisie een samenhangend plan te ontwikkelen voor de herinrichting van het gebied rondom de watertoren alsmede een herbestemming van de watertoren. Dit particulier initiatief heeft haar doel niet kunnen realiseren als gevolg van de onverwachte verkoop van de watertoren, de onwil dan wel het onvermogen van het voormalige college om in samenspraak met deze stichting te zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkelde plannen gefaseerd te realiseren en de beperkingen inzake het bestemmingsplan zoals die in 2013-2014 door de toenmalige raad is vastgesteld. Een woonfunctie voor de watertoren was en bleef uitgesloten.

(F: RTVeen.nl

Als deze mogelijkheid vanaf de start door raad en of college wel was geboden waren de plannen van de stichting kansrijker geweest dan wel was een andere ontwikkeling mogelijk. Ook is er verbazing over de verkoopprijs van € 40.000. “Deze is  aanmerkelijk lager dan de destijds aan de stichting gemelde prijs van € 100.000,-”; aldus een van de bestuursleden. Een citaat uit haar begeleidend schrijven: “Het bestuur van de stichting Rondom de Watertoren is van mening dat door de verkoop van de toren een essentieel onderdeel van haar plan, namelijk de herinrichting van het gebied rondom de watertoren, niet zal worden gerealiseerd.  In het verleden zijn er diverse plannen bedacht voor dit gebied en nooit gerealiseerd. Dat geldt nu dus ook voor onze plannen, nota bene ontwikkeld en gedragen door particulier initiatief en met overheidssteun (LEADER).

Indien het verzoek tot compensatie van de gemaakte extra kosten niet wordt gehonoreerd, dan resteert een schuld. Dat dit dossier geen stimulans is om in de toekomst nieuwe initiatieven te ontwikkelen, laat zich raden”, aldus de voorzitter.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal